SỢ

16.000 công nhân hãng Domex ở Quảng Nam, ngày 4/2, đã đình công vì nghi một người Tàu trong công ty bị nhiểm coronavirus. Cái sợ…

NỊ HÀO

Một ông Tây hàng xóm, mỗi lần đi ngang, đều giơ tay chào : ‘’Ni hào !’’. Có vẻ hãnh diện lắm, vì biết tiếng Tàu, mặc dù nói được…