Browsing loại

Đời Sống

Tên Nó Là Gì?

Tui có ông bạn già về hưu, giờ chỉ nuôi chim và trồng cây kiểng, lấy đó làm vui, nhưng hễ có cuộc họp Tổ dân phố là ông hăng hái…